CW-avainnuksen konfigurointi

CW-avainnuksen konfigurointi

Monet uudet radiomallit voivat avaintaa sähkötystä suoraan käyttäjän kirjoittamasta tekstistä erillisellä ohjauskomennolla. Tällainen avainnus ei vaadi lisäkonfiguraatiota, vaan toimii sellaisenaan.

Erillistä CW-avainnuksen konfigurointia tarvitaan seuraavissa tapauksissa:

 1. Radiomallissa on erillinen portti/liitin CW-avainnukselle tai CW-avainnus tapahtuu RS-232-sarjaportin RTS- tai DTR-kontrollilinjalla.

 2. Jos haluat käyttää oikeaa sähkötysavainta erillisen USB-sähkötysavainadapterin kautta. Tähän tarkoitukseen RS-232-kontrollilinjoja käytetään myös USB-liitäntäisissä radioissa, kuten Icom IC-7300.

Näissä käyttötapauksissa Web Radio Control-palvelin tekee CW-avainnuksen, jolloin on mahdollista avaintaa sähkötystä sekä tekstistä että oikealta sähkötysavaimelta USB-sähkötysavainadapterin kautta.

CW-avainnus radion RS-232-sarjaportin tai USB-sarjaporttiliitännän kautta ei vaadi erillisten lisäkytkentöjen rakentamista radion ja Raspberry Pi:n välille. Tällaisia lisäkytkentöjä tarvitaan ainoastaan tapauksessa 1, jos CW-avainnukselle on tarkoitus käyttää erillistä liitäntäporttia. Tällöin on rakennettava radiomallille sopiva kytkentä CW-avainnusliittimeen, jota ohjataan joko Raspberry Pi:n GPIO-pinnistä tai erillisen USB<→RS-232-adapterin kautta, jolloin RTS- tai DTR-kontrollilinja kytketään sopivilla välikomponenteilla avainnusporttiin. Huomaa, että GPIO-pinnien käyttö vaatii optoerottimen asentamista GPIO-liittimen ja radion väliin, jotta GPIO-liitäntä ei vaurioidu.

CW-avainnus RS-232-sarjaportin kontrollilinjalla

Jos CW-avainnus tapahtuu käytössä olevassa radiomallissa RS-232-sarjaportin RTS- tai DTR-kontrollilinjalla, täytyy konfiguraatiotiedostossa määritellä käytettävä sarjaportti(adapteri) sekä kontrollilinjan tyyppi. Jos käytössä on USB-liitäntäinen radio, kuten IC-7300, erillistä sarjaporttiadapteria ei tarvita, vaan sarjaportiksi määritellään yleensä sama sarjaportti, jota käytetään radion muuhunkin ohjaukseen (rigDevice-asetus).

USB-liitännän sisältävien radiolaitteiden kytkentä:

graph LR; subgraph WRC palvelintietokone COMPUTER[Raspberry Pi] end subgraph Radiolaite COMPUTER -->|USB-kaapeli| RADIO[Radiolaite, jossa
on USB-liitäntä] end

RS-232-sarjaportin sisältävien radiolaitteiden kytkentä:

graph LR; subgraph WRC palvelintietokone COMPUTER[Raspberry Pi] end COMPUTER -->|USB-kaapeli| ADAPTER(USB <-> RS-232
sarjaporttiadapteri) ADAPTER -->|RS-232
sarjakaapeli| RADIO subgraph Radiolaite RADIO[Radiolaite, jossa
on RS-232-sarjaportti] end

Lisää seuraava määrittely konfiguraatiotiedoston loppuun ja täydennä alla mainitut viiteet:

externalDeviceInterface:
 serial:
  switches:
   name: "radio-cw-key"
   device: "SERIAL_PORT_DEVICE"
   pin: "CONTROL_PIN"
 • radio-cw-key - ID-nimiviite CW-avainnusportille, tämän voi keksiä itse, mutta se kannattaa olla radion mallin mukainen. HUOM! ID saa sisältää vain merkkejä A-Z, a-z ja 0-9. Esimerkki: ic7300-cw-key

 • SERIAL_PORT_DEVICE - CW-avainnuksen ohjaimen sarjaportin ID tai tiedostonimi.

  Asennuskäyttöliittymä listaa kaikki sarjaportit kohdassa Serial ports (for device control) (ks. alla oleva kuvakaappaus). Kopioi radioa ohjaavan sarjaportin "URI reference"-tekstikentän sisältö tähän kohtaan. Viitteiden alussa on aina id:-etuliite.

  USB-adapterit tunnistaa listan Subsystem, bus-tietueen merkinnästä tty, usb. USB-liitännällä varustetuille radioille näkyy listauksessa yleensä radion malli ja jokin sarjanumero, mutta yleisesti ottaen USB-laitteilla ei ole välttämättä selkeitä tunnisteita. Useamman samanmallisen radion tai USB — RS-232-adapterin kanssa on vain kokeiltava mikä adapteri on oikea.

  Jos käytössä on USB-liitäntäinen radio, kuten IC-7300, erillistä sarjaporttiadapteria ei tarvita, vaan sarjaportiksi määritellään yleensä sama sarjaportti, jota käytetään radion muuhunkin ohjaukseen (rigDevice-asetus).

  Esimerkki: id:IC-7300_01234567

 • CONTROL_PIN - CW-avainnukseen käytettävä RS-232-sarjaportin kontrollilinja: joko RTS tai DTR.

Lisäksi konfiguraatiotiedoston devices-kohtaan on lisättävä CW-avainnusta tekevälle radiolle määrittely (huomaa välilyöntien määrä):

 morseKeyer:
  switch:
   name: "radio-cw-key"
 • radio-cw-key - ID-nimiviite CW-avainnusportille, tämän tulee olla sama kuin yllä käyttämäsi ID-nimiviite.

Lopullinen radion konfiguraatio näyttää esimerkiksi tältä:

... (jatkuu)
devices:
- id: "radio1-id"
 type: "rigctld"
 rigctld:
  localInstance:
   enabled: true
   model: RADIO_MODEL_NUMBER
   rigDevice: "SERIAL_PORT_DEVICE"
   serialSpeed: SERIAL_SPEED
 morseKeyer:
  switch:
   name: "radio1-cw-key"
... (jatkuu)

... (jatkuu)
externalDeviceInterface:
 serial:
  switches:
   name: "radio1-cw-key"
   device: "SERIAL_PORT_DEVICE"
   pin: "DTR"
... (jatkuu)

CW-avainnus GPIO-pinnillä

Web Radio Control voi avaintaa sähkötystä GPIO-pinnien kautta, jotka esim. Raspberry Pi-laitteissa löytyvät GPIO-header-liittimestä. Tarkempi kuvaus eri pinnien käyttötarkoituksista löytyy myös sivustolta pinout.xyz.

GPIO-pinnin käyttö CW-avainnukseen on tarpeen, jos käytettävässä radiossa on erillinen liitäntäportti CW-avainnukselle ja käytössä ei ole USB — RS-232-sarjaporttiadapteria, jonka voi kytkeä radioon omatekoisella liitännällä. Tällöin on valittava yksi asennuskäyttöliittymän listaama Raspberry Pi:n GPIO-pinni CW-avainnuksen käyttöön ja rakennettava sopiva liitäntä tuosta GPIO-pinnistä sekä GND-maapinnistä optoerottimen kautta radion CW-avainnusporttiin.

GPIO-pinnin jännite CW-avainnuksessa Raspberry Pi-laitteissa on 3.3V (kantoaalto päällä) ja 0V (kantoaalto pois).

HUOM! GPIO-pinnit ovat herkkiä vaurioitumaan, koska ne on useimmissa laitteissa kytketty suoraan prosessorin GPIO-linjoihin ilman lisäsuojausta. Prosessorin ja GPIO-pinnien suojaamiseksi pinnit tulee aina kytkeä ulkoisiin laitteisiin etuvastuksella varustetun optoerottimen kautta. GPIO-pinnistä otettu virta tulee rajoittaa Raspberry Pi:ssä 16 mA:n alle ja kokonaisvirta kaikista käytetyistä GPIO-pinneistä 50 mA:n alle.

Yksinkertaistettu kuvaaja GPIO-pinniin perustuvan ohjauksen kytkemisestä radiolaitteen avainnusporttiin:

graph LR; subgraph WRC-palvelintietokone GPIOPIN[Raspberry Pi
GPIO- ja GND-pinnit
GPIO-liittimessä] end GPIOPIN -->|Johdot| OPTO(Optoerotin) OPTO -->|Johdot| KEYERCONN subgraph Radiolaite KEYERCONN[Radiolaitteen avainnusportin
pinnit, usein KEY ja GND] end

Konfiguraatiotiedoston devices-kohtaan on lisättävä CW-avainnusta tekevälle radiolle määrittely (huomaa välilyöntien määrä):

 morseKeyer:
  switch:
   name: "CW_KEY_GPIO_PIN"
 • CW_KEY_GPIO_PIN - CW-avainnukseen käytettävän GPIO-pinnin nimi. GPIO-pinnien nimet löytyvät asennuskäyttöliittymän listasta External hardware control switches. Esimerkiksi Raspberry Pi:n GPIO-pinnit on nimetty GPIOnn, jossa nn on pinnin numero, esim. GPIO17.

Lopullinen radion konfiguraatio näyttää esimerkiksi tältä:

... (jatkuu)
devices:
- id: "radio1-id"
 type: "rigctld"
 rigctld:
  localInstance:
   enabled: true
   model: RADIO_MODEL_NUMBER
   rigDevice: "SERIAL_PORT_DEVICE"
   serialSpeed: SERIAL_SPEED
 morseKeyer:
  switch:
   name: "GPIO17"
... (jatkuu)